Uşaqların Nitq İnkişafı

1. Adını, soyadını, valideynlərinin adını söyləyir?

 
 
 

2. Eşitdiyi səslərlə maraqlanır və onları tələffüz etməyə (təkrarlamağa) çalışır?

 
 
 

3. 3-4 sözdən ibarət cümlələr qurur?

 
 
 

4. Sadə nitq etiketlərindən istifadə edir? (Bəli, xeyr, salam, sağ ol, çox sağ ol və s.)

 
 
 

5. “Niyə?”, “kim?”, “necə?” kimi suallar verir?

 
 
 

6. İfadələri keçmiş zamanda bildirə bilir?

 
 
 

7. Nitqində isim və feildən istifadə edir?

 
 
 

8. Nitqində mənsubiyyət şəkilçilərindən istifadə edir? (mənim maşınım, kitabım və s.)

 
 
 

9. Nitqində sifətlərdən istifadə edir?

 
 
 

10. Nitqində cəm şəkilçilərindən istifadə edir?

 
 
 

11. Hər hansı müzakirə zamanı söhbətə qatılaraq razı və ya narazı olduğunu ifadə edir?

 
 
 

12. Hisslərini sözlə bildirir?

 
 
 

13. Danışıq səslərini (heca, söz, cümlə) düzgün tələffüz edir?

 
 
 

14. Ünsiyyətdə qoyulan sadə qayda və tapşırıqlara dözümlülük nümayiş etdirir? (Məs: qarşısındakı insanı sona qədər dinləməyi bacarır)

 
 
 

15. Özü və ətrafdakılar haqqında təsəvvürlərini sualların köməyi ilə ifadə edir?

 
 
 

16. İki hadisəni baş vermə ardıcıllığı ilə söyləyə bilir?

 
 
 

Question 1 of 16