Uşaqların Nitq İnkişafı

1. Adını, soyadını, valideynlərinin adını, ünvanını, ev telefonunu, milli mənsubiyyətini, dilini, dinini, cinsini sadalayır?

 
 
 

2. Səslər arasındakı fərqləri söyləyir?

 
 
 

3. Səslər arasındakı oxşarlıqları söyləyir?

 
 
 

4. Səsin tonunu, gücünü və sürətini tənzim edə bilir?

 
 
 

5. Hərf və səsləri fərqləndirir, hecalar, hecalardan sözlər, sözlərdən cümlələr, cümlələrdən mətnlər qurur?

 
 
 

6. Rabitəli danışır?

 
 
 

7. Dinləyib anladığı fikirlərə münasibət bildirir?

 
 
 

8. Sadə nitq etiketlərindən istifadə edir? (Salam, sağ ol, bəli, xeyr, çox sağ ol, bağışla, buyurun, nuş olsun, zəhmət olmasa, xoş gəlmisiniz, yaxşı yol)

 
 
 

9. Mürəkkəb cümlələrlə danışır?

 
 
 

10. Nitqində cümlə üzvlərindən düzgün istifadə edir?

 
 
 

11. Keçmiş, indiki, gələcək zamanlardan nitqində sərbəst istifadə edir?

 
 
 

12. “Kim?”, “nə?”, “nə vaxt?”, “harada?”, “necə?” kimi sualları cavablayır?

 
 
 

13. Cümlələrində “çünki”, “daha sonra” kimi sözlərdən istifadə edir?

 
 
 

14. İşarə əvəzliklərindən istifadə edir?

 
 
 

15. Nitqində zaman zərflərindən istifadə edir?

 
 
 

16. Əlamət, keyfiyyət, hiss bildirən antonim və sinonim sözlərdən istifadə edir?

 
 
 

17. Eşitdiyi hadisəni şərh edə bilir?

 
 
 

18. Dövlət rəmzləri, milli ordu, milli qəhrəmanlar, milli sərvətlər, tarixi günlər və abidələr, milli bayramlar haqqında sadə təqdimatlar edir?

 
 
 

19. Bədii fəaliyyət üzrə müstəqil bacarıqlar nümayiş etdirir?

 
 
 

20. Şeir söyləyir?

 
 
 

21. Nağılları nəql edir?

 
 
 

22. Şəkil üzrə hekayə qurur?

 
 
 

23. Yanıltmaclar söyləyir?

 
 
 

24. Atalar sözləri bilir?

 
 
 

Question 1 of 24