Uşaqların Nitq İnkişafı

1. Adını, soyadını, valideynlərinin adını, milli mənsubiyyətini, dilini, dinini, cinsini sadalayır?

 
 
 

2. Səsin xüsusiyyətini ayırd edir?

 
 
 

3. Səsin qaynağının nə olduğunu söyləyir?

 
 
 

4. Sadə nitq etiketlərindən istifadə edir? (Bəli, xeyr, salam, sağ ol, çox sağ ol, bağışla, nuş olsun)

 
 
 

5. Danışıq səslərinin müxtəlif dil vahidlərində (heca, söz, cümlə, mətn) yerini təyin edir?

 
 
 

6. Əlamət, keyfiyyət, hiss bildirən sözlərdən istifadə edir? (Məs: böyükdür, təzədir, soyuqdur, qorxuludur kimi sözlərdən istifadə edir)

 
 
 

7. Fikrini ifadə etmək üçün tam mürəkkəb cümlələrdən istifadə edir?

 
 
 

8. Sözlərin mənaları ilə maraqlanır?

 
 
 

9. Əşyalara dair sualları cavablayır?

 
 
 

10. “Kim?”, “Niyə?”, “Necə?” kimi sualları ətraflı cavablayır?

 
 
 

11. Qısa, sadə hadisələrlə əlaqəli suallara cavablar verir?

 
 
 

12. Nitqi səlis və aydındır?

 
 
 

13. Şəkil üzrə təsvir edir?

 
 
 

14. Göstərilən müxtəlif şəkillərlə hekayə qura bilir?

 
 
 

15. Şeir, nağıl, hekayə, tapmaca, yanıltmac söyləyir?

 
 
 

16. Dinləyib anladığı fikirlərə münasibət bildirir?

 
 
 

17. Özü, başqaları və ətraf aləm haqqında fikirlərini ifadə edir?

 
 
 

Question 1 of 17