Uşaqların İdrak İnkişafı

1. 1-dən 20-dək ritmik sayır?

 
 
 

2. 10 dairəsində əyani vəsaitlər vasitəsilə sayma, hesablama əməliyyatları yerinə yetirir?

 
 
 

3. Həndəsi fiqurları tanıyır və adlandırır? (Dairə, üçbucaq, kvadrat, düzbucaqlı, oval, romb)

 
 
 

4. Müstəvi və fəza fiqurlarını fərqləndirir? (Kub, kürə, konus, silindr, piramida)

 
 
 

5. 4-10 hissəli pazlı qura bilir?

 
 
 

6. Əşyaları saymağı bacarır?

 
 
 

7. Əşyaları ortaq xüsusiyyətlərinə görə qruplaşdırır?

 
 
 

8. Eyni tərzli əşya qruplarını təşkil edə bilir?

 
 
 

9. Ona verilən yarı əşyanın digər yarısını seçib qoşalaşdırır?

 
 
 

10. Hadisəni baş vermə ardıcıllığı ilə düzgün sadalayır?

 
 
 

11. Baş verən hadisələrə münasibət bildirir, fərziyyələr irəli sürür?

 
 
 

12. Müxtəlif əşyaların hansı materialdan olduğunu ayırd edir?

 
 
 

13. Əşyaların oxşar və fərqli xüsusiyyətini bilir?

 
 
 

14. 2-3 fərqli əşyadan istifadə edərək bir kompozisiya yaradır?

 
 
 

15. Canlı və cansız aləmin obyektlərini (insan, heyvan, quş, bitki, qum, daş, torpaq, işıq) əlamətlərinə görə fərqləndirir?

 
 
 

16. Məkana görə özünün, əşyanın yerini müəyyənləşdirir? (Sağ-sol, irəli-geri, yuxarı-aşağı, alt-üst)

 
 
 

17. Zamana görə hərəkətlərin ardıcıllığını təyin edir? (Dünən-bu gün-sabah, səhər-günorta-axşam)

 
 
 

18. Zidd anlayışını ayırd edir? (Sürətli-yavaş, canlı-cansız)

 
 
 

19. Rəngləri adlandırır?

 
 
 

20. Səbəb-nəticə tələb edən sualları cavablayır?

 
 
 

Question 1 of 20